Aanbod

Therapeutische begeleiding
voor kinderen en adolescenten

Created with Sketch.

Onder het motto ‘iedereen is anders’ bied ik in de groepspraktijk persoonlijke en individuele therapeutische begeleiding aan, voornamelijk aan kinderen en jongeren.

Gezien ieder kind en jongere uniek is, alsook diens omgeving, is geen enkele begeleiding hetzelfde. De begeleiding wordt telkens afgestemd op het kind of de jongere en kan bijvoorbeeld variëren van speltherapie tot gesprekstherapie.

Daarnaast vind ik het belangrijk om in de mate van het mogelijke de omgeving te betrekken, waardoor ook de omgeving het kind of de jongere ten volle kan ondersteunen.

 

U kan bij mij terecht voor therapeutische begeleiding bij:

̶          Perfectionisme en faalangst

̶          Angstproblematieken

̶          Psychosomatische klachten

̶          Eetgerelateerde problematieken

̶          Sociale problemen

̶          Emotionele problemen

̶          Problemen rond zelfbeeld en identiteit

̶          Selectief mutisme

̶          …

Ouderbegeleiding

Created with Sketch.

Ook ouders kunnen bij mij terecht met vragen omtrent het gedrag van hun kind, de opvoeding, etc.

Ouderbegeleiding is doorgaans kortdurende begeleiding met als doel inzicht te verkrijgen in het gedrag van het kind, de eigen ouderrol en de moeilijkheden in het gezin.

Samen wordt gezocht naar oplossingen voor de problemen of moeilijkheden die zich voordoen. Gezien elk gezin anders is, zal elke ouderbegeleiding er anders uitzien. Ik vertrek steeds vanuit de vragen en noden van de ouders.

Ouderbegeleiding kan met één ouder of een ouderpaar, al dan niet gecombineerd met individuele begeleiding voor het kind of de jongere. 

Werkwijze

Therapeutische begeleiding
voor kinderen en adolescenten

Created with Sketch.

De aanmelding voor therapeutische begeleiding kan telefonisch of via e-mail gebeuren. Er wordt een intakegesprek gepland gezamenlijk met het kind en de ouder(s). In dit eerste gesprek nemen we de tijd om kennis te maken met elkaar en de hulpvraag te verkennen. Op die manier tracht ik zicht te krijgen op de situatie en moeilijkheden die worden ervaren. In dit intakegesprek wordt ook stilgestaan bij eventuele vragen en praktische afspraken. Hierna wordt een voorstel gedaan hoe de verdere begeleiding eruit kan zien. 

 

Soms zal het aangewezen zijn eerst het kind of de jongere individueel te zien vooraleer advies kan worden gegeven, waarbij mogelijks belevingsonderzoek aangeraden kan worden. Dit betreft een psychologisch onderzoek naar hoe het kind of de jongere zijn/haar leefwereld ervaart en betekenis geeft aan zaken. Op een speelse en veelal indirecte manier wordt stilgestaan bij de verschillende gedachten en gevoelens van het kind of de jongere. De beleving van het kind of de jongere wordt in kaart gebracht. Dergelijk belevingsonderzoek bestaat doorgaans uit twee tot drie consultaties. Hierna kan een adviesgesprek worden ingepland en in samenspraak beslist worden of therapie wenselijk is. 

 

Wanneer na de intakefase beslist wordt om therapie te starten, is de frequentie en de duur telkens afhankelijk van de aard van de problematiek en de hulpvraag. Dergelijke zaken worden steeds onderling afgetoetst en besproken. Een sessie duurt doorgaans één uur. Hoe dergelijke sessie eruitziet verschilt naargelang het kind of de jongere, waarbij ik mij afstem op diens mogelijkheden en interesses. De therapie kan bijvoorbeeld variëren van speltherapie tot gesprekstherapie. 

Ouderbegeleiding

Created with Sketch.

De aanmelding voor ouderbegeleiding kan telefonisch of via e-mail gebeuren.

In eerste instantie bekijken we samen welke moeilijkheden zich voordoen in het gezin en welke zorgen u als ouder hebt.

Er wordt inzicht verkregen in de eigen manier van functioneren als ouder, de wisselwerking tussen ouder-kind, het gedrag van het kind of de jongere, de manier van opvoeden, etc.

Samen wordt gekeken hoe met de moeilijkheden kan worden omgegaan en praktische handvaten aangeboden hoe u als ouder in bepaalde situaties kan reageren. 

Beroepsgeheim & privacy

Als klinisch psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat ik geen informatie met derden deel tenzij de cliënt uitdrukkelijk toestemming hiervoor geeft. Ik hou mij strikt aan de deontologische code als hulpverlener. 

Tarief & terugbetaling

Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van een aantal therapiesessies door geregistreerde psychologen. Ik ben geregistreerd bij de Psychologencommissie.

Om te weten of u recht hebt op dergelijke gedeeltelijke terugbetaling, vraagt u dit het best zelf na bij uw mutualiteit. Vaak kan je een formulier ‘terugbetaling psychotherapie’ downloaden op de website van de eigen mutualiteit. Dit formulier kan je meebrengen naar de consultatie.

De betaling gebeurt na elke sessie en kan cash of via Payconiq

Hieronder kunt u de geldende tarieven terugvinden. 
Klik op de pijlen om te scrollen in de prijslijst. 

Intakegesprek

Duur: 60 minuten
Tarief: € 60

Adviesgesprek

Duur: 60 minuten 
Tarief: € 60


Individuele begeleiding 
kinderen & adolescenten

Duur: 60 minuten
Tarief: € 55

Ouderbegeleiding - 1 ouder of ouderpaar

Duur: 45 minuten
Tarief: € 50

Duur: 60 minuten
Tarief: € 60

Belevingsonderzoek

Duur: 60 minuten
Tarief: € 50

Annulatie

Bij consultaties die niet kunnen doorgaan wegens ziekte of andere onverwachte omstandigheden vraag ik u om, indien mogelijk, ten laatste 24 uur op voorhand te annuleren of te verplaatsen. Dit kan via e-mail of telefonisch. Bij geen of laattijdige verwittiging wordt de sessie aangerekend. 

Contactgegevens

Neem gerust contact op indien u een afspraak wenst te maken of vragen hebt. Tijdens consultaties ben ik telefonisch niet bereikbaar. Spreek gerust iets in en dan bel ik u terug. 

 

E-mail: [email protected] 

Telefoon: 0479 83 70 89 
 Erkenningsnummer 982131515